Subvenció Municipal EMPRÉN I CULTIVA

Subvenció Municipal Emprén i Cultiva

 

Objecte: L’objecte de la present convocatòria és estimular i fomentar l’activitat emprenedora en el sector de l’agricultura i de la ramaderia en l’àmbit territorial de l’Horta de València, de conformitat amb la delimitació geogràfica establida en la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València. .

 

Quantia:

La quantia màxima destinada a atendre esta subvenció ascendix a un total de 500.000€.

Fins a 4.000€ per sol·licitud que complisca els requisits i presente tota la documentació. 

 

Requisits per a ser beneficiari:

a)    Que el sol·licitant siga titular d’una explotació agrària i/o ramadera en règim de propietat, arrendament o cessió en precari.
b)    Que al menys una de les parcel·les de l’explotació agrària i/o ramadera es trobe ubicada en l’àmbit territorial de l’Horta de València, de conformitat amb la delimitació geogràfica establida en la Llei 5/2018, de 6 de març, de l’Horta de València.
La delimitació de l’àmbit territorial de l’Horta de València es podrà consultar en el següent enllaç: https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-5394-consolidado.pdf
c)    En el cas d’explotacions agrícoles, que el sol·licitant tinga inscrites les parcel·les a les quals fa referència b) en el Registre d’Explotacions Agrícoles de la Comunitat Valenciana creat per Decret 73/2022, de 27 de maig, del Consell.
d)    En el cas d’explotacions ramaderes, que el sol·licitant tinga inscrites les parcel·les a les quals fa referència b) en el Registre d’Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana creat per la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana.
e)    Que el sol·licitant tinga el domicili fiscal en el terme municipal de València.
f)    Que en el certificat de situació censal del sol·licitant es trobe donada d’alta en una activitat agrícola/ramadera o alguna activitat relacionada directament amb l’explotació agrària i/o ramadera.
g)    Que l’autònom o administrador de la societat estiga donat d’alta en el règim de la Seguretat Social corresponent
h)    Que la titularitat de l’activitat ha de correspondre a autònoms o empreses la plantilla mitjana de treballadors dels quals en situació d’alta en els 12 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud siga inferior a 10 treballadors  o en el seu cas, en el període en el qual s’estiga d’alta en l’activitat.
i)    En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se un representant apoderat, amb poders bastants per a complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes previstos en l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre’s fins que transcórrega el termini de prescripció al qual fan referència els articles 39 i 65 LGS. 
j)    No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT).
k)    No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies recollides en l’article 13.2 y 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en particular amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
l)    No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament de València.
m)    Haver justificat qualsevol subvenció que li haja estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament de València, sempre que haja finalitzat el corresponent termini de justificació. 
 

 

Despeses subvencionables:

•    Lloguer de terres i locals en l’Horta de València.
•    Arrendament d’equips.
•    Gastos de personal: nòmines, seguretat social i quotes d’autònom.
•    Gasoil agrícola.
•    Gastos sanitaris en l’explotació ramadera.
•    Pesticides, fertilitzants i adobs.
•    Pinsos i farratges.
•    Servicis de tercers relacionats amb l’activitat.
•    Prima de l’assegurança agrària i/o ramadera.
•    Assesoria o consultoria relacionada amb l’activitat.
•    Obtenció de carnets professionals.
•    Formació no reglada per a millorar la qualificació professional.

 

Termini de sol·licitud:
(20 dies naturals des de la publicació de l’extracte en el Butlletí Oficial de la Província.Publicació BOP: Dilluns 15 d'abril de 2024 - Butlletí Núm. 72)

Termini de sol·licitud: del dia 16/04/2024 fins al 06/05/2024 ambdós inclusivament.

 

Presentació de sol·licituds: Seu Electrònica de l’Ajuntament de València.
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IE.100

Criteri de valoració: Data i hora d’entrada de la sol·licitud.

Justificació: No es requerix, excepte l’acreditació de les condicions per a accedir a la subvenció.

Més informació:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IE.100

 

Preguntes freqüents:
 

¿Quantes sol·licituds puc presentar?
Una única sol·licitud per sector (agrícola o ramader).

¿Quins documentes he de presentar?
Consulta l’apartat 6 de la convocatòria per a veure la documentació requerida.

¿Quan es resoldrà la convocatòria?
El termini màxim per resoldre i notificar l’acord serà de sis mesos a comptar del següent a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

¿On puc trobar més informació?
En la Seu Electrònica de l’Ajuntament de València en la pàgina web de València Activa
 

Contacte:

Mails:
info@valenciactiva.es
emprende@valencia.es

Horari: 08.30 -14.00
96-208.71.94
96-208.71.86
96-208.40.72
010

Enlaces de interés: